Haber

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Birinci Kısmındaki 22 madde kabul edildi.

Tasarı görüşmelerinde AK Parti’nin önergesiyle önerge metninden 3 madde çıkarıldı.

Buna göre, Basın İlan Kurumu’na yurtdışında temsilcilik açma, yurtdışındaki Türkçe yayınların ve internet haber sitelerinin niteliklerini belirleme yetkisi veren maddeler ile noterlerin delil belirleme yetkisini düzenleyen maddeler teklif metninden çıkarılmıştır. .

Teklifle birlikte İcra ve İflas Kanunu’na “konut hacizi” başlıklı konu eklenecek.

Buna göre icra müdürü, haciz talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse, bu yer üzerinde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacaktır.

Mahkeme, belgenin teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde belgenin incelenmesi sonucunda haciz talep edilen yerin ikametgah olduğunun anlaşılması halinde kesin olarak kararın onanmasına karar verir. Bu kararın icra dairesine tebliği üzerine haciz işlemleri yapılacaktır.

Haciz talep edilen yerin konut olmadığı anlaşılırsa mahkeme konuta ilişkin haciz kararını kesin olarak kaldırır. Bu kararın icra dairesine tebliği üzerine icra müdürü mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verir.

Mahkemenin onama kararı üzerine hacizin yapıldığı yerin konut olmadığı anlaşılırsa haciz devam eder. Ancak konut sayılmayan bir yere ilişkin haciz kararı üzerine yapılan haciz işlemi sırasında buranın konut olduğunun anlaşılması ve borçlunun haciz yapılmasını istememesi halinde haciz işlem sonlandırılacaktır. Bu karar haciz için geçerli olmayacaktır.

Bu karar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen konuta ve el konulan eşyaya ilişkin haciz kararları hakkında da uygulanmaz.

Yönetmelik ile borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşyalara ve tüm mesken mallarına el konulması yasaklanacak. Yönetmelik ile borçlunun ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin kişisel eşyaları ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemez malın orta kısmına konulacak.

Ayrıca icra takibine tabi tutulacak ölçüyü aşan şekilde haciz yapılması da yasaklanacak.

Saklanması gerekmeyen malların tasfiyesi

İcra ve İflas Kanunu’na “tutulması zorunlu olmayan malın tasfiyesi” başlıklı konu eklenecek. Bu kapsamda, koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış olup, yediemin altındaki malın tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenecektir.

Buna göre, koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış olmakla birlikte, yedieminindeki mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince re’sen tasfiye edilecektir.

Tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler icra dairesi tarafından Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP) üzerinden duyurulacaktır.

Tasfiye giderleri öncelikle belge avansından, avansın olmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Dosya için ödenen bedel Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafları karşılayamazsa, icra dairesi kalan masrafların borçludan tahsili için tahsilat dairesine bildirimde bulunur.

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihin prestijiyle birlikte koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış, kayyumda bulunan malın tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Uyuşturucunun müsaderesine, uyuşturucu madde unsurlarının kesin raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen usule göre alınacak numunelerin saklanması şartıyla, soruşturmanın her aşamasında sulh ceza hakimliği tarafından karar verilecek.

Müsaderesine karar verilen narkotik unsurların gereği gereği yapılmak üzere mahalli mülki amirliğe teslim edilir. Kararla birlikte örnek alınan uyuşturucu unsurlarına el konulacak ancak karar kesinleştikten sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Teklifle, münhasıran suç eşyası olan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin derhal toplatılması ve imhasına yönelik düzenleme yapılıyor.

Bu değişiklikler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler bakımından da uygulanacaktır. Kovuşturma sürecinde; İlk derece mahkemesinde bekleyen belgeler açısından mahkeme, temyiz veya temyiz yolunda olan belgeler açısından UYAP kayıtlarını inceleyerek ilk derece mahkemesi tarafından derhal karar verecektir. Numunesi alınmayan evraklardan gerektiği kadar numune alınacaktır. Örnek alınan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ise karar kesinleştikten sonra mülki idare amirliğine teslim edilecek.

Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılan hatalara “göçmen kaçakçılığı” da eklenecek. Böylelikle, göçmen kaçakçılığı suçundan el konulan ve doğrudan milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle ilgili silah, mühimmat, araç, gereç ve sarf malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı’na tahsisi mümkün olabilecektir. veya Kıyı Güvenlik Komutanlığı.

Avukatlara mali destek

Avukatlık bürolarının kuruluş masraflarının karşılanması için kredi ve mali kuruluşlar ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun kurallar çerçevesinde mali bir alt yapı sağlanacaktır. Dayanakların sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenir.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro ücreti alınmayacak.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amacıyla adli yardım dairesi gelirleri arasında yer alan harç ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Asliye ticaret mahkemelerindeki uyuşmazlıklar

Teröre Teşebbüs Kanunu kapsamında hak doğuran hallerin ortasında ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve savunma amiri ile infaz ve müdafi sıfatıyla ceza infaz kurumu çalışanı yer alacaktır. belirtilen vakaların kapsamı. Böylece bu kişiler ve aile bireylerinin çalışma hakkından yararlanmaları mümkün olacaktır.

Korunma amacıyla hürriyetin kısıtlanması müessesesi bakımından, mahkemenin önündeki belgelerdeki incelemeyi tamamlamasını müteakip en geç iki gün içinde karar vermesine karar verilir.

Asliye ticaret mahkemelerinde para ile ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava bedeli 500 bin liradan bir milyon liraya, söz konusu nakit limiti ise her yıl değerleme oranında artırılacak.

Göçmen kaçakçılığı suçunda daha aktif çaba gösterilmesi ve caydırıcılık sağlanması amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılarak göçmen kaçakçılığı hatası cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcıların topluma ve bireylere verdiği zararı önlemek ve daha fazlasını yapmak amacıyla sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri, amfetamin ve türevlerinin imalatı ve ticaretinin cezası yarı oranında artırılacak. Bu konuların imalat ve ticaretinin hatasıyla başa çıkmak için aktif çabalar.

Cumhuriyet savcısının verdiği erteleme kararı kolluk kuvvetlerine de tebliğ edilecek. Böylece şüpheli hakkında verilen erteleme kararı kolluk birimlerine bildirilmiş olacak.

Tedavinin uzatılması / denetimli serbestlik önlemleri 2 yıla uzatılacak

Tedavi ve/veya kontrollü serbestlik tedbirleri için verilen uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak, zanlının daha uzun süre gözetim ve gözetim altında tutulmasına imkan tanınacak. Kontrollü serbestlik müdürlüğü, kontrollü serbestlik süresinin uzatılmasına karar vermek üzere teklif verebilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilen zanlının bu süre içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için yılda en az iki kez ilgili kuruma sevkine karar verilecek.

Hakim, teşkilat faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olsun veya olmasın, kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imalat ve ticaret hatası yönünden delil toplamak amacıyla soruşturmacıya ses ve görüntü kaydı yapmasına izin verebilir.

Toplanan delillere göre, güvenlik tedbiri dışında bir ceza ve karara yer olmadığı düşünülürse, yargılama sorgusuz olarak sonlandırılabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. İtiraz mercii, karar ve kararı inceleyecek, yol ve temel ile ilgili olarak kanuna aykırılık tespit etmesi halinde ilişkisini göstererek karar ve kararı iptal edecek ve işlem yapılması için belgeyi mahkemeye gönderecektir.

Teklifle bölge adliye mahkemesinin Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sanık aleyhine bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek esaslı bir kusurun bulunması gerekir ve bu itiraz mahkemece sanığa veya müdafiine bildirilir. bölme. Tebligat, dava evrakından belirlenen son adreslere yapıldığında geçerli olacaktır. İlgililer, bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak cevap verebileceklerdir.

görüşmelerden

Teklifin tamamı hakkında konuşan YETER Partisi Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 2019’dan bu yana 6 yargı paketinin geçtiğini ve yargının temel sorunlarına ilişkin bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Subaşı, teklifteki düzenlemelere reform paketi demeyi doğru bulmadıklarını belirterek, “Gerçek bir yargıya, hukuk reformuna ihtiyacımız var mı diyorsanız, Türkiye’nin bu konuda ciddi reformlara ihtiyacı var. Yargıya güveni var. Bu noktada yıllar sonra arttı mı? Olumlu bir gelişme oldu mu? Yargının insan hakları mahkemeleriyle uyumu hiç iyi gitmiyor.” dedi.

Teklifin 1. maddesi ile getirilen konutta haciz uygulamasının icra mahkemesi kararına tabi olmasının olumlu olduğunu ancak iş yükü ağır olan icra mahkemelerini işlemez hale getireceğini söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, “Milli Hareket Partisi olarak, hukukun üstünlüğünün temel şartının 85 milyon vatandaşımızın kendini güvende ve güvende hissetmesi olduğuna inanıyoruz. Öztürk, avukatlara önemli bir katkı sağlanabileceğini belirtti. Teklifle güçlendirilmesi amaçlanan adli yardım sistemi çerçevesinde metinde yer alan “yüzde 3” ibaresi “yüzde 4″e çıkarılmıştır.

Öztürk, yüksek oranda bağımlılık yapan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik yaptırımların alt sınırının 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına yükseltilmesinin daha caydırıcı etki yaratabileceğini belirtti.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinden bu yana 7’nci yargı paketinin görüşüldüğünü belirterek, “Yargı paketinde neler var? Halkın yararına olacak bir şey yok. Türkiye’de depremle ilgili bir düzenleme yok. reform olarak nitelendirilen paket.” söz konusu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, torba kolluk kuvvetinden vazgeçilemeyeceğini belirterek, “Çanta kolluk kuvvetinin bir sınırı varsa, dedikleri gibi burada böyle bir sınır yok” dedi. söz konusu.

Tasarının içeriğine baktığımızda Emre, icra ve haciz süreçlerinden uyuşturucuyla uğraşma çabalarına, göçmen kaçakçılığından kamu veya özel hukuk tüzel kişiliğinin menfaatine yönelik kabahatlere, kontrollü serbestlik uygulamasından işçi çalıştırmaya kadar. kamu sektöründeki engelli cezaevi gardiyanlarının aileleri, noterlerin delil toplama yetkisi, taşınmaz mal paylaşımı. Arabuluculuğun bir hukuk devleti haline gelmesinden avukatların borç almasına kadar Meclis’te hukukun niteliğini doğrudan etkileyen unsurların olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bugünün kendisinin ve Meclis Başkanvekilinin son toplantısı olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm personele teşekkür etti.

Alınan karara göre Bilgiç, sırasıyla kanun tekliflerini ve komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere yarın saat 15.00’te toplanmak üzere toplantıyı kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler